Kielet

Yhdistyksen säännöt

§ 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Viskin Ystävien Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisessä toiminnassa käytetään nimeä Fellowship of Whisky.

§ 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää viskikulttuuria Suomessa, edistää viskikulttuuriin liittyvää tiedonsaantia sekä kannustaa ja opastaa jäseniään vastuulliseen juomatapakulttuuriin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja viskinmaistelutilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja jakaa siten tietoa tarkoitukseen soveltuvasta kirjallisuudesta ja viskitapahtumista sekä siitä, miten tuoda viski juomana osaksi sosiaalista ajanviettoa, Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja sekä järjestää jäsenilleen tutustumiskäyntejä tislaamoihin, ravintoloihin ja toisten yhdistysten toimintaan niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhdistys julkaisee jäsenilleen tarkoitettua uutiskirjettä ja käyttää muuta mediaa tiedotukseen. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhteisöjen kanssa sekä voi jakaa stipendejä tai apurahoja ja muita tunnustuksia viskikulttuurin saralla ansioituneille henkilöille tai voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, jäsenilleen kuitenkin vain poikkeustapauksissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen toiminnan on oltava hyvien tapojen ja Suomen lain mukaista, tasa-arvoista ja kestävän kehityksen mukaista sekä luonteeltaan avointa ja hyvää tarkoittavaa toimintaa.

§ 3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut viskikulttuuria joko Suomessa tai ulkomailla.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa.

§ 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä tai ei enää muulla tavoin täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta eroavalle jäsenelle.

§ 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

§ 6. Hallitus
Yhdistyksen hallitusta johtaa puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut yhdistyksen puheenjohtaja ja 5–9 muuta varsinaista jäsentä sekä 2–4 varajäsentä. Näiden lukumäärä on päätettävä ennen valintaa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen toimikausi on perustamiskokouksesta vuoden 2014 vuosikokoukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

§ 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§ 8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään viisi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§ 9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

§ 11. Etäosallistuminen
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

§ 12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus.
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.Hyväksytään kokouksen esityslista.
5.Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto.
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7.Päätetään yhdistyksen varsinaisten ja kannatusjäsenten liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus
8.Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma.
9.Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.
10.Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.
11.Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
12.Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varahenkilö, joiden toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
13.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14.Kokouksen päättäminen.

Jäsenet voivat tehdä yhdistyksen toimintaan liittyviä aloitteita yhdistyksen hallitukselle. Hallituksella on myös velvollisuus tuoda jäsenten tekemät aloitteet esille vuosikokouksessa. Jäsenten tekemät aloitteet vuosikokoukselle on toimitettava hallitukselle vuosikokousta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

§ 13. Sääntöjen muutos
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Tullakseen hyväksytyksi on sääntöjen muuttamisen kannalla oltava viisi kuudesosaa (5/6) kokouksessa annetuista äänistä.

§ 14. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa. Esitykseen tulee sisältyä selvitys yhdistyksen varoista. Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, käytetään yhdistyksen varat sääntöjen 2 §:ssä sanotun tarkoituksen toteuttamiseksi purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.

Purkamispäätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.